PHÒNG ĂN - BẾP
Mã: Melamine 01 - Giá:Tủ trên/dưới 2.200.000/2.400.000 đ/md
Mã: Melamine 02 - Giá:Tủ trên/dưới 2.300.000/2.500.000đ/md
Mã: Melamine 03 - Giá:Tủ trên/dưới : 2.300.000 / 2.500.000 đ/md
Mã: Melamine 04 - Giá:Tủ trên/dưới : 2.300.000 / 2.500.000 đ/md
Mã: Melamine 05 - Giá:Tủ trên/dưới : 2.300.000 / 2.600.000 đ/md
Mã: Melamine 06 - Giá:Tủ trên/dưới : 2.300.000 / 2.500.000 đ/md
Mã: Melamine 07 - Giá:Tủ trên/dưới 2.250.000/2.450.000 đ/md
Mã: VN01 - Giá:Tủ trên/dưới : 2.500.000 / 2.650.000 đ/md
Mã: Melamine 08 - Giá:Tủ trên/dưới 2.250.000/2.450.000 đ/md
Mã: VN02 - Giá:Tủ trên/dưới : 2.500.000 / 2.650.000 đ/md
Mã: VN03 - Giá:Tủ trên/dưới : 2.500.000 / 2.650.000 đ/md
Mã: VN04 - Giá:Tủ trên/dưới : 2.500.000 / 2.650.000 đ/md
Mã: VN05 - Giá:Tủ trên/dưới : 2.500.000 / 2.650.000 đ/md
Mã: VN06 - Giá:Tủ trên/dưới : 2.500.000 / 2.650.000 đ/md
Mã: AC01 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC02 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC03 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC04 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC05 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC06 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: AC07 - Giá:Tủ trên/dưới : 3.200.000 / 3.400.000 đ/md
Mã: G1 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/md
Mã: G2 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/m
Mã: G3 : Gỗ tự nhiên Căm Xe Campuchia - Giá: Tủ trên/dưới : 4.900.000 / 5.900.000 đ/md
Mã: G4 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/m
Mã: G5 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/m
Mã: G6 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/m
Mã: G7 : Gỗ tự nhiên Sồi / Xoan Đào - Giá:Tủ trên/dưới : 4.600.000 / 4.900.000 đ/m
Mã: G8 : Gỗ tự nhiên Gõ đỏ Nam Phi - Giá:Tủ trên/dưới : 6.300.000 / 7.200.000 đ/m